Duurzaamheidsinformatie

Ter uitvoering van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector EU 2019/2088 (de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, verder afgekort tot ‘SFDR’) wordt hierna ingegaan op de promotie van ecologische en sociale kenmerken van DD Equity Fund.

Samenvatting

Dit financiële product promoot zowel ecologische als sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Ecologische kenmerken en sociale kenmerken worden gepromoot doordat ondernemingen waarin wordt belegd niet op grove wijze in strijd mogen handelen met de UN Global Compact Principles en bepaalde uitsluitingen worden gehanteerd. Daarnaast wordt onderzocht of de ondernemingen waarin wordt belegd een substantiële inspanning doen op de uitdaging klimaat en ecosystemen. Meer specifiek wordt hiermee klimaatmitigatie, de preventie en bestrijding van verontreiniging gepromoot en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen. Voor sociale kenmerken wordt meer specifiek mensenrechten, arbeidsrechten, goede gezondheid en goede financiële gezondheid gepromoot.

DD Equity Fund is een wereldwijd actief beheerd aandelenfonds dat belegt in een gespreide portefeuille van ondernemingen van hoge kwaliteit die vooroplopen op het gebied van verduurzaming. Om te zorgen dat er alleen wordt belegd in koplopers op het gebied van verduurzaming wordt een ESG-analyse uitgevoerd. ESG staat voor milieu (Environmental), sociale (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). In de ESG-analyse zijn een groot aantal indicatoren opgenomen die de ecologische en sociale kenmerken van een onderneming in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen, diversiteit van het bestuur, beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten.

DD Equity Fund belegt als gevolg van de ESG-analyse in ondernemingen die inspelen op kansen, oplossingen bieden en met hun productieproces, producten en/of diensten een positieve impact hebben op één van de door DoubleDividend Management B.V. (de Beheerder) benoemde uitdagingen: klimaat, ecosystemen en welzijn.

De ESG-analyse wordt elk jaar voor elke onderneming bijgewerkt met de meest recente data en overige gegevens. Hierdoor wordt gemonitord of de respectievelijke onderneming in de beleggingsportefeuille voldoet aan de ecologische en sociale kenmerken. De onderneming wordt doorlopend gemonitord op nieuwsberichten. In het geval van een grove schending van bijvoorbeeld de UN Global Compact Principles kan besloten worden tot het verkopen van de positie.

De uitsluitingenlijst wordt ten minste ieder kwartaal, of indien noodzakelijk bijvoorbeeld door ingevoerde sancties of een grove schending van de UN Global Compact Principles, geactualiseerd.

Het aandeel van de beleggingen die zijn afgestemd op ecologische en sociale kenmerken bedraagt 99%. Overige beleggingen ziet toe op de gemiddelde liquiditeitspositie in DD Equity Fund.

In de ESG-analyse worden dezelfde definities gebruikt als in geldende wet- en regelgeving. Hierdoor kan DD Equity Fund meten of de gepromote ecologische en sociale kenmerken worden behaald.

Als databronnen voor de ESG-analyse worden Bloomberg en jaar- en duurzaamheidsverslagen en websites van ondernemingen gebruikt. De data van Bloomberg wordt automatisch ingeladen in de ESG-analyse van de betreffende onderneming. Deze data wordt geverifieerd met openbare bronnen van de onderneming. Vervolgens wordt de data geanalyseerd en een impactanalyse gedaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen schattingen, externe dataproviders zoals Bloomberg kunnen wel gebruik maken van schattingen.

De belangrijkste beperking van de gebruikte databronnen is dat bepaalde data (nog) niet wordt gegeven door de ondernemingen. Echter over belangrijke data zoals CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen, diversiteit van het bestuur, beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten wordt door een toenemend deel van de ondernemingen gerapporteerd. Hierdoor kan door DD Equity Fund worden vastgesteld of gepromote ecologische en sociale kenmerken worden behaald.

De Beheerder heeft een Stewardshipbeleid (Beleid inzake betrokken aandeelhouderschap).

Betrokken aandeelhouderschap (engagement) is voor DD Equity Fund een belangrijk onderdeel in het beleggingsproces. Voor DD Equity Fund betekent betrokken aandeelhouderschap:

1) weten waarin je belegt
2) met overtuiging beleggen
3) jezelf verantwoordelijk voelen voor beleggingen en
4) het afleggen van rekenschap.

Nadat is belegd stelt DD Equity Fund zich op als een betrokken aandeelhouder. DD Equity Fund maakt gebruik van haar aandeelhoudersrechten en indien nodig wordt het bestuur van een onderneming aangesproken op het toepassen en verbeteren van hun ecologisch, sociaal- of corporate governance beleid.


Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.


Ecologische of sociale kenmerken van
het financiële product

DD Equity Fund promoot zowel ecologische als sociale kenmerken.

Ecologische kenmerken worden gepromoot doordat ondernemingen waarin wordt belegd niet op grove wijze in strijd mogen handelen met de UN Global Compact Principles en bepaalde uitsluitingen worden gehanteerd. Daarnaast wordt onderzocht of de ondernemingen waarin wordt belegd een substantiële inspanning doen op de uitdaging klimaat en ecosystemen. Meer specifiek wordt hiermee klimaatmitigatie, de preventie en bestrijding van verontreiniging gepromoot en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Sociale kenmerken worden gepromoot doordat ondernemingen waarin wordt belegd niet op grove wijze in strijd mogen handelen met de UN Global Compact Principles en bepaalde uitsluitingen worden gehanteerd. Meer specifiek worden de sociale kenmerken: mensenrechten, arbeidsrechten, goede gezondheid en goede financiële gezondheid gepromoot.


Beleggingsstrategie

DD Equity Fund is een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in een gespreide portefeuille van ondernemingen van hoge kwaliteit die vooroplopen op het gebied van verduurzaming. De ondernemingen in de portefeuille voldoen aan de door de Beheerder vastgelegde kwaliteitscriteria (de zogenoemde ‘schijf van vijf’); koplopers op het gebied van verduurzaming, een sterk bedrijfsmodel, een bewezen track record ten aanzien van omzet- en winstgroei, een sterke balanspositie en een aantrekkelijke waardering.

Om te zorgen dat er alleen wordt belegd in koplopers op het gebied van verduurzaming voert de Beheerder een ESG-analyse uit. ESG staat voor milieu (Environmental), sociale (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). In de ESG-analyse zijn een groot aantal indicatoren opgenomen die de ecologische en sociale kenmerken van een onderneming in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen, diversiteit van het bestuur, beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten.

Daarnaast mogen ondernemingen niet op grove wijze in strijd handelen met de UN Global Compact Principles of op de uitsluitingslijst van de Beheerder staan.

De Beheerder sluit de volgende ondernemingen uit:

  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie, anti-persoonsmijnen, biologische en chemische wapens, product van kernwapens.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit gokken.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit de exploitatie van pornografie.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit de productie van tabak.

DD Equity Fund belegt als gevolg van de ESG-analyse in ondernemingen die inspelen op kansen, oplossingen bieden en met hun productieproces, producten en/of diensten een positieve impact hebben op één van de door de Beheerder benoemde uitdagingen: klimaat, ecosystemen en welzijn. In deze toets op ESG (op basis van de drie benoemde uitdagingen) wordt onder meer gebruik gemaakt van sectorspecifieke rapporten van (maatschappelijke) organisaties, de bedrijfsinformatie over duurzaamheid in jaarverslagen en op websites en Bloomberg. Daarnaast wordt met de ondernemingen gesproken indien nadere informatie en/of uitleg is gewenst.


Aandeel beleggingen

Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen. DD Equity Fund is een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in een gespreide portefeuille van ondernemingen van hoge kwaliteit die vooroplopen op het gebied van verduurzaming.

#1 Afgestemd op E/S- kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren.


Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De ESG-analyse wordt elk jaar voor elke onderneming bijgewerkt met de meest recente data en overige gegevens. Hierdoor wordt gemonitord of de respectievelijke onderneming in de beleggingsportefeuille voldoet aan de ecologische en sociale kenmerken. De onderneming wordt doorlopend gemonitord op nieuwsberichten. In het geval van een grove schending van bijvoorbeeld de UN Global Compact Principles kan besloten worden tot het verkopen van de positie.

De uitsluitingenlijst wordt ten minste ieder kwartaal, of indien noodzakelijk bijvoorbeeld door ingevoerde sancties of een grove schending van de UN Global Compact Principles, geactualiseerd.


Methodologieën

In de ESG-analyse worden dezelfde definities gebruikt als in geldende wet- en regelgeving. Hierdoor kan DD Equity Fund meten of de gepromote ecologische en sociale kenmerken worden behaald. Er wordt uitsluitend in beursgenoteerde ondernemingen belegd. Deze ondernemingen kennen veelal een hoge mate van transparantie en moeten voldoen aan wet- en regelgeving waardoor beleggers beter in staat worden gesteld om te meten of gepromote ecologische en sociale kenmerken worden behaald.


Databronnen en verwerking

Als databronnen worden Bloomberg en jaar- en duurzaamheidsverslagen en websites van ondernemingen gebruikt. De data van Bloomberg wordt automatisch ingeladen in de ESG-analyse van de betreffende onderneming. Deze data wordt geverifieerd met openbare bronnen van de onderneming. Vervolgens wordt de data geanalyseerd en een impactanalyse gedaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen schattingen, externe dataproviders zoals Bloomberg kunnen wel gebruik maken van schattingen.


Methodologische en databeperkingen

De belangrijkste beperking van de gebruikte databronnen is dat bepaalde data (nog) niet wordt gegeven door de ondernemingen. Echter over belangrijke data zoals CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen, diversiteit van het bestuur, beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten wordt door een toenemend deel van de ondernemingen gerapporteerd. Hierdoor kan door DD Equity Fund worden vastgesteld of gepromote ecologische en sociale kenmerken worden behaald.


Due Diligence

De Beheerder voert een ESG-analyse uit. ESG staat voor milieu (Environmental), sociale (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). In de ESG-analyse zijn een groot aantal indicatoren opgenomen die de ecologische en sociale kenmerken van een onderneming in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen, diversiteit van het bestuur, beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten.

Daarnaast mogen ondernemingen niet op grove wijze in strijd handelen met de UN Global Compact Principles of op de uitsluitingslijst van de Beheerder staan.

De Beheerder sluit de volgende bedrijven uit:

  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie, anti-persoonsmijnen, biologische en chemische wapens, product van kernwapens.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit gokken.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit de exploitatie van pornografie.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit de productie van tabak.

De Beheerder heeft compliance- en risicoprocedures vastgelegd teneinde de uitvoering van het beleggingsbeleid te monitoren. Het jaarverslag van DD Equity Fund wordt gecontroleerd door een externe accountant.


Engagementbeleid

De Beheerder heeft een Stewardshipbeleid (Beleid inzake betrokken aandeelhouderschap).

Betrokken aandeelhouderschap (engagement) is voor DD Equity Fund een belangrijk onderdeel in het beleggingsproces. Voor DD Equity Fund betekent betrokken aandeelhouderschap:

1) weten waarin je belegt
2) met overtuiging beleggen
3) jezelf verantwoordelijk voelen voor beleggingen en
4) het afleggen van rekenschap.

Indien sprake is van het aangaan van een dialoog met een onderneming over ecologische, sociale of governance kwesties wordt bepaald met wie de dialoog wordt aangegaan en gekeken naar de meest gewenste manier waarop dat moet gebeuren. Dit kan verschillen, maar veelal is de eerste stap het bespreken van de zorgpunten met de bestuurders en/of commissarissen of het schrijven van een brief waarin de zorgpunten worden uiteengezet.

Naar gelang de ontwikkeling van de dialoog wordt bepaald welke eventuele nadere stappen gewenst zijn, zoals het houden van extra vergaderingen met de bestuurders en/of commissarissen om met name de zorgpunten te bespreken, het bijwonen van de algemene vergadering en het uiten van zorgen tijdens die vergadering, waaronder het stemmen tegen voorstellen van het bestuur en het samen met andere institutionele beleggers en aandeelhouders interveniëren bij specifieke kwesties. Deze nadere stappen zijn gericht op het behouden en vermeerderen van waarde voor de cliënten en dienen duurzame lange termijn waardecreatie bij de beursvennootschappen waarin is belegd te bevorderen.

In de uitoefening van haar engagementactiviteiten werkt de Beheerder, indien passend en naar eigen goeddunken, samen met andere aandeelhouders. Deze samenwerking vindt met name plaats binnen Eumedion, het platform van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid, waarbij de Beheerder is aangesloten.


Meer weten over duurzaamheid en DD Equity Fund?