Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website. De website is eigendom van DoubleDividend Management B.V. (hierna: DoubleDividend). Wij proberen u doorlopend een informatieve en actuele website te bieden.

Door de website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die samenhangen met het gebruik van de website. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

DoubleDividend kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. U dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is bedoeld voor algemene doeleinden. De website bevat geen advies en geen informatie die bedoeld is om als vervanging voor een deskundig, persoonlijk, advies te dienen. U wordt nadrukkelijk geadviseerd om een deskundig advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van informatie op de website.

Intellectueel eigendomsrecht
Het is u slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is niet toegestaan om informatie van de website te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te reproduceren, of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DoubleDividend. Er worden geen licentierechten of gebruiksrechten (anders dan voor het hierboven beschreven eigen gebruik) aan u verleend. DoubleDividend behoudt alle rechten (waaronder alle geregistreerde eigendomsrechten alsmede de rechten op alle niet geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, grafische materiaal en logo’s) met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie en dienstverlening.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel DoubleDividend de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op haar website, aanvaardt DoubleDividend geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie
of het niet actueel zijn hiervan.

DoubleDividend biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. DoubleDividend is eveneens niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke, indien deze zouden voorkomen. Daarom adviseert DoubleDividend u alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, voordat informatie van de website wordt opgehaald.

DoubleDividend aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, waarnaar met een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen. Evenmin kan DoubleDividend instaan voor de kwaliteit en geschiktheid van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. DoubleDividend accepteert ook in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

© april 2020 – DoubleDividend Management B.V.