Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam
, ingeschreven onder nummer 30199843 bij de Kamer van Koophandel.

Dit document beschrijft het beleid dat DoubleDividend Management B.V. (hierna: ‘DoubleDividend’) hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’).

DoubleDividend houdt zich bezig met beleggen, vermogensadvies en vermogensbeheer op maat en het beheren van beleggingsfondsen. Dit Privacystatement is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en diensten van DoubleDividend als ook op (het gebruik van) de website www.doubledividend.nl.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Een persoon is identificeerbaar indien aan de hand van een bepaald gegeven de identiteit van de persoon, direct of indirect, zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld een naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Overeenkomst vermogensbeheer
Indien u met DoubleDividend een overeenkomst aangaat voor het beheer van uw vermogen of vermogensadvies of een dergelijke overeenkomst mogelijk wilt aangaan, verwerken wij van u de volgende gegevens:

 • achternaam, voornaam en voorletters;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • identiteitsbewijs;
 • BSN-nummer;
 • LEI (Legal Entity Identifer) code;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres en MAC-adres;
 • Browser typen en tijdstippen useractiviteit.

Beleggers in onze beleggingsfondsen
Indien u een belegger bent in onze beleggingsfondsen kunnen wij van u de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • achternaam, voornaam en voorletters;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.
 • identiteitsbewijs;
 • BSN-nummer;
 • Betalingsgegevens.

Nieuwsbrieven
Wij kunnen u als cliënt een nieuwsbrief sturen waarmee wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten. Ook kunt u zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij u enkel om uw naam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier, afspraak maken of meer informatie
Indien u een contactformulier invult, vragen wij u om uw naam en e-mailadres. Daarnaast staat het u vrij uw telefoonnummer aan ons door te geven, indien u het wenselijk acht dat wij telefonisch contact met u opnemen. Ook indien u een afspraak met ons wenst te maken of meer informatie wenst te ontvangen, vragen wij u om uw naam, en uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Doel verwerken persoonsgegevens
Persoonsgegevens die DoubleDividend van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via email, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren, en;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website www.doubledividend.nl.

Indien u ons wilt inschakelen voor het beheer van of advies over uw vermogen, informatie bij ons aanvraagt of een afspraak met ons wilt maken, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens van u omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Ook kan het zijn dat DoubleDividend een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. DoubleDividend zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van DoubleDividend anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van DoubleDividend zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

In alle andere gevallen, bijvoorbeeld voor het inschrijven van de nieuwsbrief, vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Ontvangers van uw gegevens
DoubleDividend zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor haar dienstverlening. In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; of
 • derden, zoals de Saxo Bank, CACEIS Bank Netherlands Branch, het Fondsenplatform van NNEK en administratiekantoren, die relevant zijn voor onze dienstverlening; of
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Derden
De website van DoubleDividend kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Bijvoorbeeld naar één van de vermogensbeheer vergelijkingssites. DoubleDividend is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. DoubleDividend raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies
Onze website www.doubledividend.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn.

DoubleDividend maakt gebruik van functionele cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren of die een door u gevraagde service of optie bieden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor DoubleDividend de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van DoubleDividend.

Beveiliging persoonsgegevens
DoubleDividend heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen door DoubleDividend alleen worden doorgegeven naar landen binnen de Europese Economische Ruimte en naar landen waarvan door de Europese Commissie is vastgesteld dat privacywetgeving een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt als de AVG.

Rechten betrokkenen
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd dat u een aantal rechten heeft als het gaat om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht op inzage, overdracht en wissen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u hierover meer informatie vinden.

Hoe kun u uw rechten uitoefenen?
U kunt een verzoek indienen door een e-mail naar: privacy@doubledividend.nl te sturen. Wij controleren dan eerst uw identiteit. Daarvoor nemen we telefonisch of schriftelijk contact met u op. Wij handelen we u verzoek zo snel mogelijk af. Lukt dat niet binnen een vier weken? Dan informeren we u over de reden daarvan. En we laten u weten hoelang het nog duurt.

Let wel, in sommige gevallen kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld als er een wettelijke plicht is om gegevens te bewaren. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen laten wij u dat uiteraard zo snel mogelijk weten.

Klachten
Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van DoubleDividend kunt u kosteloos uw klacht schriftelijk (per e-mail of brief) bij ons indienen. Lees hier meer over in onze klachtenprocedure op de website www.doubledividend.nl.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door DoubleDividend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacystatement
Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit Privacystatement is gepubliceerd op de website www.doubledividend.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 18 maart 2024.

Contactgegevens
DoubleDividend Management B.V.
Mevrouw D. Timmerman
Herengracht 320
1016 CE Amsterdam
privacy@doubledividend.nl