Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam
, ingeschreven onder nummer 30199843 bij de Kamer van Koophandel.

Dit document beschrijft het beleid dat DoubleDividend Management B.V. (hierna: ‘DoubleDividend’) hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’).

DoubleDividend houdt zich bezig met beleggen, vermogensadvies en vermogensbeheer op maat en het beheren van duurzame beleggingsfondsen. Dit Privacystatement is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en diensten van DoubleDividend als ook op (het gebruik van) de website www.doubledividend.nl.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Een persoon is identificeerbaar indien aan de hand van een bepaald gegeven de identiteit van de persoon, direct of indirect, zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld een naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IPadres.

Overeenkomst vermogensbeheer
Indien u met DoubleDividend een overeenkomst aangaat voor het beheer van uw vermogen of vermogensadvies of een dergelijke overeenkomst mogelijk wilt aangaan, verwerken wij van u de volgende gegevens:

 • achternaam, voornaam en voorletters;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • identiteitsbewijs;
 • LEI (Legal Entity Identifer) code;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres en MAC-adres;
 • Browser typen en tijdstippen useractiviteit.

Beleggers in onze duurzame beleggingsfondsen
Indien u een belegger bent in onze duurzame beleggingsfondsen kunnen wij van u de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • achternaam, voornaam en voorletters;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.
 • identiteitsbewijs;
 • Betalingsgegevens.

Nieuwsbrieven
Wij kunnen u als cliënt een nieuwsbrief sturen waarmee wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten. Ook kunt u zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij u enkel om uw naam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier, afspraak maken of meer informatie
Indien u een contactformulier invult, vragen wij u om uw naam en e-mailadres. Daarnaast staat het u vrij uw telefoonnummer aan ons door te geven, indien u het wenselijk acht dat wij telefonisch contact met u opnemen. Ook indien u een afspraak met ons wenst te maken of meer informatie wenst te ontvangen, vragen wij u om uw naam, en uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Doel verwerken persoonsgegevens
Persoonsgegevens die DoubleDividend van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via email, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren, en;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website www.doubledividend.nl.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u ons wilt inschakelen voor het beheer van of advies over uw vermogen, informatie bij ons aanvraagt of een afspraak met ons wilt maken, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens van u omdat wij
daartoe wettelijk verplicht zijn.

Ook kan het zijn dat DoubleDividend een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. DoubleDividend zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds
en het gerechtvaardigd belang van DoubleDividend anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van DoubleDividend zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Ontvangers van uw gegevens
DoubleDividend zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor haar dienstverlening. In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
  of
 • derden, zoals de (depot)banken BinckBank N.V. en CACEIS BANK Netherlands Branch en administratiekantoren, die relevant zijn voor onze dienstverlening; of
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Derden
De website van DoubleDividend kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. DoubleDividend is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. DoubleDividend raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies
Onze website www.doubledividend.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn.

DoubleDividend maakt gebruik van volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren of die een door u gevraagde service of optie bieden.
 • Analytische cookies: dit zijn cookies die worden geplaatst door een derde dienstverlener met wie wij samenwerken: Google Analytics. Dit type cookies identificeert u niet individueel, maar helpt DoubleDividend onder meer om:
  • het gebruik van deze website te analyseren of
  • statistieken op te maken.

Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van deze website door middel van cookies. Google slaat deze informatie op en gebruikt ze voor rapporteringsdoeleinden. Google’s privacybeleid is beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.

Google maakt tevens deel uit van het Privacy Shield Framework, dat instaat voor de naleving van databeveiligingsrichtlijnen tussen Europa, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor DoubleDividend de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van DoubleDividend.

Beveiliging persoonsgegevens
DoubleDividend heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen door DoubleDividend niet worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

Rechten betrokkenen
Verzet
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar privacy@doubledividend.nl. DoubleDividend zal op eerste verzoek het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar privacy@doubledividend.nl. DoubleDividend zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. Indien dat het geval is zal DoubleDividend de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:
• te corrigeren;
• in te zien;
• te verwijderen en
• over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@doubledividend.nl. DoubleDividend zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door DoubleDividend bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Wijziging Privacystatement
Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit Privacystatement is gepubliceerd op de website www.doubledividend.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 4 april 2021.

Contactgegevens
DoubleDividend Management B.V.
Mevrouw M. Hogeslag
Herengracht 320
1016 CE Amsterdam
privacy@doubledividend.nl