Duurzaamheid

Integratie duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid

Duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in het beleggingsproces. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. 

Ondernemingen die worden geselecteerd voor de beleggingsportefeuille moeten voldoen aan de ‘schijf van vijf’ kwaliteitscriteria, waaronder duurzaamheid.

In de door DoubleDividend Management (hierna ook de Beheerder) zelf ontwikkelde ESG1-analyse wordt onderzoek verricht naar de door de Beheerder gehanteerde criteria op het gebied van milieu, sociale en corporate governance aspecten. Op milieu en sociaal gebied is de ESG-analyse ingedeeld op drie wereldwijde uitdagingen die volgens de Beheerder het belangrijkst zijn voor de kwaliteit van de samenleving.

Onderzocht wordt of de ondernemingen een substantiële inspanning doen op één van de volgende uitdagingen:

KLIMAAT

ECOSYSTEMEN

WELZIJN


1 ESG staat voor: milieu (Environmental), sociale (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance) aspecten.

Onder de drie benoemde wereldwijde uitdagingen zijn de zeventien Sustainable Development Goals gerangschikt. De SDGs zijn daarmee geïntegreerd in het duurzaamheidsbeleid. 

De ESG-analyse zorgt ervoor dat duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces zijn geïntegreerd door middel van de analyse van een groot aantal kwantitatieve en kwalitatieve duurzaamheidsindicatoren en dat aldus de duurzaamheidsrisico’s in kaart worden gebracht. Indien de duurzaamheidsrisico’s te hoog worden ingeschat zal niet worden belegd in het betreffende aandeel/vastrentende waarde. Hiermee maken duurzaamheidsrisico’s onderdeel uit van de beleggingsbeslissingen en het monitoren van de beleggingen; om deze duurzaamheidsrisico’s te beperken vindt een selectie aan de poort plaats en wordt de beleggingsportefeuille actief gemonitord.


Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De Beheerder neemt (mogelijke) ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De Beheerder heeft in haar ESG-analyse een aantal indicatoren opgenomen die de duurzaamheidsfactoren in ogenschouw nemen.

De definitie van duurzaamheidsfactoren is:
ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbieding van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

De gehanteerde indicatoren door DoubleDividend beslaan ten minste de indicatoren genoemd in Tabel 1 en de relevante indicatoren van Tabel 2 en 3 van de technische standaard behorende bij de Verordening 2019/2088.

Aan de hand van gepubliceerde openbare informatie wordt per indicator gekeken naar mogelijk ongunstig effecten op duurzaamheidsfactoren. De Beheerder merkt op dat zij afhankelijk is van de beschikbaarheid van niet-financiële (duurzame) informatie van de ondernemingen en de kwaliteit van deze data. 

Met ingang van het boekjaar 2022 neemt de Beheerder informatie over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren op in het jaarverslag.

Meer weten over duurzaamheid en DoubleDividend?