Pensioen Beleggen

Naast onze reguliere beleggingsdiensten kunt u nu ook bij ons starten met het gebruik van uw jaarruimte om te gaan pensioenbeleggen. En dit geheel in lijn met de beleggingsfilosofie van DoubleDividend. Deze dienstverlening wordt alleen aangeboden aan bestaande vermogensbeheerklanten.


Een deel van uw stortingen
kunt u terugkrijgen via uw belastingaangiften


Belastingvoordeel

Waarom beleggen en werken aan uw pensioenopbouw door middel van DoubleDividend Pensioen Beleggen? Het opbouwen van pensioen via de fiscaal gefaciliteerde lijfrenterekening is belastingvriendelijk en de rendementen na aftrek van kosten leveren u naar verwachting op de lange termijn een mooi rendement op. Uw totale vermogen van uw lijfrenterekening valt in box 1, hierover betaalt u dus geen vermogensrendementsheffing. Dit betekent dat u een deel van uw stortingen terug kunt krijgen via uw belastingaangiften. Belangrijk is wel dat u binnen de jaarruimte (het bedrag dat u jaarlijks van de overheid mag opbouwen met belastingvoordeel) opbouwt. Door deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid het opbouwen van aanvullend pensioen.

DoubleDividend regelt het voor u

DoubleDividend neemt de beleggingsbeslissingen voor u en geheel in lijn met haar onderscheidende beleggingsfilosofie. Nadat een lijfrenterekening is geopend wordt volgens het afgesproken risicoprofiel belegd. Het risicoprofiel komt tot stand op basis van de financiële situatie, de risicobereidheid, de beleggingshorizon, rendementsdoelstelling en het vermogen verlies te dragen. DoubleDividend heeft vijf risicoprofielen met een risicograad die oploopt van laag naar hoog. De strategische allocatie naar de beleggingscategorieën aandelen, obligaties, alternatieven en liquiditeiten, komt met een bandbreedte om in te kunnen spelen op de actuele marktomstandigheden.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

DoubleDividend is lid van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Met het PSK wordt het proces van kapitaaloverdrachten gestroomlijnd tussen banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen voor fiscaal gefacilieerde producten en hiervoor zijn concrete afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het PSK. Het doel van de afspraken is om de overdracht van kapitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen voor u. Hierbij kan sprake zijn van een kapitaaloverdracht naar DoubleDividend of van DoubleDividend naar een andere aanbieder. Hiervoor zijn een aantal zaken goed om te weten om te voorkomen dat u tussentijds belasting moet betalen. De kapitaaloverdracht moet namelijk snel en nauwkeurig gebeuren, omdat de Belastingdienst anders belasting kan heffen over het bedrag dat wordt overgeheveld.

Hieronder leest u wat er bij kapitaaloverdracht komt kijken, wat PSK-deelnemers hebben afgesproken en wat dit voor u betekent. Lees meer over het PSK op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) of de website van het Verbond van Verzekeraars.

Welke producten vallen binnen het PSK?

  • Lijfrente (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten).
  • Goudenhanddrukkapitaal (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten).
  • Overig stamrechtkapitaal.
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht.
  • Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht Eigen Woning.
  • Kapitaalverzekeringen, inclusief Kapitaalverzekeringen Eigen Woning.

Welke producten biedt DoubleDividend aan?

DoubleDividend biedt op dit moment alleen een lijfrenterekening aan, dat is een geblokkeerde beleggingsrekening om belastingvriendelijk vermogen op te bouwen waarmee u later een lijfrente kunt kopen om uw pensioen mee aan te vullen. U kunt daarom alleen het kapitaal van een lijfrenterekening of -verzekering overdragen dat is opgebouwd bij een andere aanbieder die is aangesloten bij het PSK. Kapitaaloverdrachten van andere producten worden niet geaccepteerd door DoubleDividend. Op dit moment biedt DoubleDividend uitsluitend de opbouwvariant aan en niet de uitkeringsvariant.

Kapitaaloverdracht naar DoubleDividend

U kunt door middel van het opdrachtformulier (een deel van) het kapitaal overdragen naar de geopende lijfrenterekening bij DoubleDividend.

U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende opdrachtformulier en overige documenten die worden gevraagd naar de overdragende PSK-deelnemer waar uw huidige lijfrenterekening of – verzekering loopt. Bij volledigheid van het dossier wordt de kapitaaloverdracht in gang gezet en deze dient binnen veertien kalenderdagen uitgevoerd te worden. Als de veertiende dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag.

DoubleDividend informeert u wanneer uw geld door de overdragende PSK-deelnemer op uw lijfrenterekening is overgemaakt.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de kapitaaloverdracht door de bank, verzekeraar of beleggingsinstelling/ onderneming waar uw huidige lijfrenterekening of -verzekering loopt.

Kapitaaloverdracht van DoubleDividend naar een andere aanbieder

U kunt ook besluiten om het kapitaal op de lijfrenterekening bij DoubleDividend (tussentijds) voort te zetten bij een andere aanbieder. Voor het uitvoeren van de kapitaaloverdracht hebben wij een aantal documenten van u nodig:

  • een volledig ingevulde en ondertekende ‘Opdrachtformulier overdracht kapitaal naar een andere aanbieder’;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Zodra DoubleDividend een volledige set documenten heeft ontvangen wordt de kapitaaloverdracht gestart. De kapitaaloverdracht wordt binnen veertien kalenderdagen uitgevoerd. Als de veertiende dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag. Wij zorgen er dan voor dat uw opgebouwde kapitaal zonder gevolgen voor uw belastingen wordt overgemaakt naar de bank of verzekeraar van uw keuze. De financiële instelling waarnaar u het kapitaal wilt overdragen dient een PSK-deelnemer te zijn.

Rentevergoeding

Als de kapitaaloverdracht naar DoubleDividend later plaatsvindt dan veertien kalenderdagen, vergoedt uw huidige aanbieder de wettelijke rente. Het kapitaal en de rente worden in één bedrag overgemaakt naar uw lijfrenterekening bij DoubleDividend.

Mocht de kapitaaloverdracht van DoubleDividend naar een andere PSK-deelnemer langer dan veertien kalenderdagen dagen duren, dan vergoedt DoubleDividend ook de wettelijke rente. Als de veertiende dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag.

Meer weten over Pensioen Beleggen bij DoubleDividend?