Duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Ter uitvoering van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector EU 2019/2088 (de “Sustainable Finance Disclosure Regulation”, verder afgekort tot “SFDR”) wordt hierna ingegaan op de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid, ecologische en/of sociale kenmerken van DD Alternative Fund en ongunstige effecten van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

Integratie duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid

Duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in het beleggingsproces van DD Alternative Fund. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. 

Ondernemingen die worden geselecteerd voor de beleggingsportefeuille van DD Alternative Fund moeten voldoen aan de ‘schijf van vijf’ kwaliteitscriteria, waaronder duurzaamheid.

In de door DoubleDividend Management (hierna ook de Beheerder) zelf ontwikkelde ESG1-analyse wordt onderzoek verricht naar de door de Beheerder gehanteerde criteria op het gebied van milieu, sociale en corporate governance aspecten. Op milieu en sociaal gebied is de ESG-analyse ingedeeld op drie wereldwijde uitdagingen die volgens de Beheerder het belangrijkst zijn voor de kwaliteit van de samenleving.

Onderzocht wordt of de ondernemingen een substantiële inspanning doen op één van de volgende uitdagingen:

KLIMAAT

ECOSYSTEMEN

WELZIJN


1 ESG staat voor: milieu (Environmental), sociale (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance) aspecten.

Onder de drie benoemde wereldwijde uitdagingen zijn de zeventien Sustainable Development Goals gerangschikt. De SDGs zijn daarmee geïntegreerd in het duurzaamheidsbeleid. 

De Beheerder hanteert de volgende vier principes van corporate governance in haar ESG-analyse: redelijkheid (‘fairness’), transparantie, het afleggen van rekenschap en het nemen van verantwoordelijkheid. Deze vier principes worden toegepast op onder meer de samenstelling van het bestuur, aandeelhoudersrechten, beloningsbeleid en informatievoorziening bij de ondernemingen. 

Als gevolg van de ESG-analyse belegt DD Alternative Fund in ondernemingen die inspelen op kansen, oplossingen bieden en met hun productieproces, producten en/of diensten een positieve impact hebben op één van de genoemde uitdagingen. 

Ondernemingen die op grove wijze handelen in strijd met één of meer beginselen van de UN Global Compact Principles worden uitgesloten van belegging. De tien principes van de Global Compact van de Verenigde Naties gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu, en anti-corruptie. Ook ondernemingen die actief zijn op uitgesloten activiteiten worden uitgesloten van belegging. De Beheerder heeft haar visie op uitsluitingen en de uitsluitingslijst gepubliceerd op de website.

Naar de mening van de Beheerder zijn duurzame ondernemingen van hoge kwaliteit op lange termijn kansrijker en leveren een positieve bijdrage aan het risico-rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille.

Duurzaamheidsrisico’s kunnen ertoe leiden dat het rendement van DD Alternative Fund lager wordt. DD Alternative Fund is een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in alternatieve beleggingscategorieën, waaronder in het bijzonder ondernemingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur. Door deze diversiteit aan aandelen binnen het fonds is er ook een grote diversiteit aan duurzaamheidsrisico’s. Het meest relevante duurzaamheidsrisico is het transitierisico naar klimaatneutrale activa. In het beleggingsproces zijn duurzaamheidrisico’s geïntegreerd door middel van de analyse van een groot aantal kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren op het gebied van duurzaamheid en zo worden de duurzaamheidsrisico’s vastgesteld. Indien de duurzaamheidsrisico’s te hoog worden ingeschat zal niet worden belegd in het betreffende aandeel. Hiermee maken duurzaamheidsrisico’s onderdeel uit van de beleggingsbeslissingen en het monitoren van de beleggingen; om deze duurzaamheidsrisico’s te beperken vindt een selectie aan de poort plaats en wordt de beleggingsportefeuille actief gemonitord.


Ecologische en/of sociale kenmerken 

De Beheerder streeft er naar bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken te promoten.

In de ESG-analyse zijn een groot aantal indicatoren opgenomen die de ecologische en sociale kenmerken van een onderneming in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen, diversiteit van het bestuur, beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten. Daarnaast mogen ondernemingen niet op grove wijze in strijd handelen met de UN Global Compact Principles of op de uitsluitingslijst van de Beheerder staan.

Zoals hierboven aangegeven belegt DD Alternative Fund als gevolg van de ESG-analyse in ondernemingen die inspelen op kansen, oplossingen bieden en met hun productieproces, producten en/of diensten een positieve impact hebben op één van de genoemde uitdagingen.

In deze toets op ESG (op basis van de drie benoemde uitdagingen) wordt onder meer gebruik gemaakt van sectorspecifieke rapporten van (maatschappelijke) organisaties, de bedrijfsinformatie over duurzaamheid in jaarverslagen en websites en Bloomberg. Daarnaast wordt met de ondernemingen gesproken indien nadere informatie en/of uitleg is gewenst.

DD Alternative Fund gebruikt zowel geen financiële benchmark als een referentiebenchmark om de ecologische en/of sociale kenmerken van DD Alternative Fund te beoordelen.

In de taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) is via artikel 17 het beginsel ‘geen significante schade berokkenen’ (het zogenoemde ‘Do Not Significant Harm’) opgenomen voor beleggingen in economische activiteiten die uit hoofde van de taxonomieverordening als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt (zogenoemd ‘Taxonomy-aligned’). Dit ‘geen significante schade’-beginsel is alleen van toepassing op de beleggingen die ten grondslag liggen aan het financiële product en die rekening houden met de Europese Unie (EU)-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoewel er beleggingen in de portefeuille kunnen zijn opgenomen die bijdragen aan een milieudoelstelling, is het niet de intentie van DoubleDividend Management om beleggingen te selecteren die Taxonomy-aligned zijn en DoubleDividend Management is momenteel niet in staat om te beoordelen of die beleggingen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.


Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De Beheerder neemt (mogelijke) ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De Beheerder heeft in haar ESG-analyse een aantal indicatoren opgenomen die de duurzaamheidsfactoren in ogenschouw nemen.

De definitie van duurzaamheidsfactoren is:
ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbieding van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

De gehanteerde indicatoren door de Beheerder beslaan ten minste de indicatoren genoemd in Tabel 1 van de technische standaard behorende bij de Verordening 2019/2088.

Aan de hand van gepubliceerde openbare informatie wordt per indicator gekeken naar mogelijk ongunstig effecten op duurzaamheidsfactoren. De Beheerder merkt op dat zij afhankelijk is van de beschikbaarheid van niet-financiële (duurzame) informatie van de ondernemingen en de kwaliteit van deze data. 

Met ingang van het boekjaar 2021 neemt de Beheerder informatie over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren op in het jaarverslag.

Meer weten over duurzaamheid en DD Alternative Fund?