Duurzaamheidsinformatie

Ter uitvoering van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector EU 2019/2088 (de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, verder afgekort tot ‘SFDR’) wordt hierna ingegaan op de promotie van ecologische en sociale kenmerken van DD Income Fund.

Samenvatting

Dit financiële product promoot ecologische als sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Voor vastrentende waarden wordt een onderscheid gemaakt tussen overheden en ondernemingen als uitgevende instelling ten aanzien van de promotie van ecologische en sociale kenmerken.

Dit financiële product promoot ecologische als sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Voor vastrentende waarden wordt een onderscheid gemaakt tussen overheden en ondernemingen als uitgevende instelling ten aanzien van de promotie van ecologische en sociale kenmerken.

Dit financiële product promoot ecologische als sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Voor vastrentende waarden wordt een onderscheid gemaakt tussen overheden en ondernemingen als uitgevende instelling ten aanzien van de promotie van ecologische en sociale kenmerken.

Ecologische kenmerken worden gepromoot doordat overheden waarin wordt belegd moeten voldoen aan een bepaalde minimale score op de Yale Environmental Performance Index (EPI-index). De EPI-index kijkt naar 40 indicatoren waaronder het klimaatbeleid, biodiversiteit en de kwaliteit van de lucht en het water. Meer specifiek worden hiermee klimaatmitigatie, het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de preventie en bestrijding van verontreiniging en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen gepromoot.

Sociale kenmerken worden gepromoot doordat in principe niet in overheden wordt belegd die op de democratie-index van de Economist onder hybride en autoritaire regimes vallen. Ook moeten landen voldoen aan een bepaalde minimale score op de Corruption Perception Index. Staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties van de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie worden uitgesloten.

DD Income Fund belegt als gevolg van de ESG-analyse in ondernemingen die inspelen op kansen, oplossingen bieden en met hun productieproces, producten en/of diensten een positieve impact hebben op één van de door DoubleDividend Management B.V. (de Beheerder) benoemde uitdagingen: klimaat, ecosystemen en welzijn.

Overheden waarin wordt belegd moeten voldoen aan een bepaalde minimale score op de Yale Environmental Performance Index (EPI-index). Daarnaast wordt in principe niet in overheden belegd die op de democratie-index van de Economist onder hybride en autoritaire regimes vallen. Ook worden landen beoordeeld op corruptie hetgeen kan leiden dat een bepaald land niet opgenomen wordt in het universum. Hiervoor wordt gekeken naar de Corruption Perception Index van Transparancy International en wordt een bepaalde minimale score gehanteerd waaraan voldaan moet worden.


Ondernemingen
Ecologische kenmerken en sociale kenmerken worden gepromoot doordat ondernemingen waarin wordt belegd niet op grove wijze in strijd mogen handelen met de UN Global Compact Principles en bepaalde uitsluitingen worden gehanteerd.

Daarnaast wordt onderzocht of de ondernemingen waarin wordt belegd een substantiële inspanning doen op de uitdaging klimaat en ecosystemen. Meer specifiek wordt hiermee klimaatmitigatie, de preventie en bestrijding van verontreiniging gepromoot en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen. Voor sociale kenmerken wordt meer specifiek mensenrechten, arbeidsrechten, goede gezondheid en goede financiële gezondheid gepromoot.

DD Income Fund is een obligatiefonds dat wereldwijd belegt in staats(gegarandeerde)obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinanciering en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen.

DoubleDividend Management B.V. (de Beheerder) voert een ESG-analyse uit. ESG staat voor milieu (Environmental), sociale (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). In de ESG-analyse zijn een groot aantal indicatoren opgenomen die de ecologische en sociale kenmerken van een onderneming in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen en diversiteit (van het bestuur) en indien relevant beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten.

De ESG-analyse wordt elk jaar voor elke onderneming bijgewerkt met de meest recente data en overige gegevens. Hierdoor wordt gemonitord of de respectievelijke onderneming in de beleggingsportefeuille voldoet aan de ecologische en sociale kenmerken. De onderneming wordt doorlopend gemonitord op nieuwsberichten. In het geval van een grove schending van bijvoorbeeld de UN Global Compact Principles kan besloten worden tot het verkopen van de positie.

Ook overheden worden elk jaar gemonitord op de relevante indexen en kan bij een (forse) terugval op de relevante index(en) worden besloten tot het verkopen van de positie.

De uitsluitingenlijst wordt ten minste ieder kwartaal, of indien noodzakelijk bijvoorbeeld door ingevoerde sancties of een grove schending van de UN Global Compact Principles, geactualiseerd.

Het aandeel van de beleggingen die zijn afgestemd op ecologische en sociale kenmerken bedraagt 98%. Overige beleggingen ziet toe op de gemiddelde liquiditeitspositie in DD Income Fund.

In de ESG-analyse worden dezelfde definities gebruikt als in geldende wet- en regelgeving. Hierdoor kan DD Income Fund meten of de gepromote ecologische en sociale kenmerken worden behaald.

Als databronnen voor de ESG-analyse worden Bloomberg en jaar- en duurzaamheidsverslagen en websites van ondernemingen gebruikt. Daarnaast worden voor vastrentende waarden uitgegeven door overheden als databronnen de Yale Environmental Performance Index, de democratie-index van de Economist en de Corruption Perception Index gebruikt.

De belangrijkste beperking van de gebruikte databronnen is dat bepaalde data (nog) niet wordt gegeven door de ondernemingen/overheden. De Beheerder heeft een Stewardshipbeleid (Beleid inzake betrokken aandeelhouderschap). Het DD Income Fund belegt hoofdzakelijk in vastrentende waarden. In tegenstelling tot aandelen geven vastrentende waarden geen stemrecht. Desalniettemin zal DD Income Fund zich opstellen als een betrokken belegger. De Beheerder zal indien mogelijk gebruik maken van haar rechten en indien nodig zal DD Income Fund het bestuur van een onderneming aanspreken op het toepassen en verbeteren van hun corporate governance, sociaal- of milieubeleid.


Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.


Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

DD Income Fund promoot zowel ecologische als sociale kenmerken.

Voor vastrentende waarden wordt een onderscheid gemaakt tussen overheden en ondernemingen als uitgevende instelling ten aanzien van de promotie van ecologische en sociale kenmerken.

Overheden
Ecologische kenmerken worden gepromoot doordat overheden waarin wordt belegd moeten voldoen aan een bepaalde minimale score op de Yale Environmental Performance Index (EPI-index). De EPI-index wordt jaarlijks opgesteld door Yale University in samenwerking met Columbia University. Er wordt gekeken naar 40 indicatoren waaronder het klimaatbeleid, biodiversiteit en de kwaliteit van de lucht en het water. Op basis van deze factoren wordt een score gegeven en krijgen 180 verschillende landen een ranking. Meer specifiek worden klimaatmitigatie, het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de preventie en bestrijding van  verontreiniging en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen gepromoot.

Sociale kenmerken worden gepromoot doordat in principe niet in overheden wordt belegd die op de democratie-index van de Economist onder hybride en autoritaire regimes vallen. Ook worden landen beoordeeld op corruptie hetgeen kan leiden dat een bepaald land niet opgenomen wordt in het universum. Hiervoor wordt gekeken naar de Corruption Perception Index van Transparancy International en wordt een bepaalde minimale score gehanteerd waaraan voldaan moet worden.

Ondernemingen
Ecologische kenmerken worden gepromoot doordat ondernemingen waarin wordt belegd niet op grove wijze in strijd mogen handelen met de UN Global Compact Principles en bepaalde uitsluitingen worden gehanteerd. Daarnaast wordt onderzocht of de ondernemingen waarin wordt belegd een substantiële inspanning doen op de uitdaging klimaat en ecosystemen. Meer specifiek wordt hiermee klimaatmitigatie, de preventie en bestrijding van verontreiniging gepromoot en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Sociale kenmerken worden gepromoot doordat ondernemingen waarin wordt belegd niet op grove wijze in strijd mogen handelen met de UN Global Compact Principles en bepaalde uitsluitingen worden gehanteerd. Meer specifiek worden de sociale kenmerken: mensenrechten, arbeidsrechten, goede gezondheid en goede financiële gezondheid gepromoot.


Beleggingsstrategie

DD Income Fund is een obligatiefonds dat wereldwijd belegt in staats(gegarandeerde)obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinanciering en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen.

De Beheerder voert een ESG-analyse uit. ESG staat voor milieu (Environmental), sociale (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). In de ESG-analyse zijn een groot aantal indicatoren opgenomen die de ecologische en sociale kenmerken van een onderneming in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen en diversiteit. Daarnaast mogen ondernemingen niet op grove wijze in strijd handelen met de UN Global Compact Principles of op de uitsluitingslijst van de Beheerder staan.

De Beheerder sluit de volgende ondernemingen uit:

  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie, anti-persoonsmijnen, biologische en chemische wapens, product van kernwapens.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit gokken.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit de exploitatie van pornografie.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit de productie van tabak.

DD Income Fund belegt als gevolg van de ESG-analyse in ondernemingen die inspelen op kansen, oplossingen bieden en met hun productieproces, producten en/of diensten een positieve impact hebben op één van de door de Beheerder benoemde uitdagingen: klimaat, ecosystemen en welzijn. In deze toets op ESG (op basis van de drie benoemde uitdagingen) wordt onder meer gebruik gemaakt van sectorspecifieke rapporten van (maatschappelijke) organisaties, de bedrijfsinformatie over duurzaamheid in jaarverslagen en op websites en Bloomberg. Daarnaast wordt met de ondernemingen gesproken indien nadere informatie en/of uitleg is gewenst.

Overheden waarin wordt belegd moeten voldoen aan een bepaalde minimale score op de Yale Environmental Performance Index (EPI-index). Daarnaast wordt in principe niet in overheden belegd die op de democratie-index van de Economist onder hybride en autoritaire regimes vallen. Ook worden landen beoordeeld op corruptie hetgeen kan leiden dat een bepaald land niet opgenomen wordt in het universum. Hiervoor wordt gekeken naar de Corruption Perception Index van Transparancy International en wordt een bepaalde minimale score gehanteerd waaraan voldaan moet worden. De Beheerder sluit staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties van de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie uit.


Aandeel beleggingen

Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen. DD Income Fund is een obligatiefonds dat wereldwijd belegt in staats(gegarandeerde)obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinanciering en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen.

#1 Afgestemd op E/S- kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren.


Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De ESG-analyse wordt elk jaar voor elke onderneming bijgewerkt met de meest recente data en overige gegevens. Hierdoor wordt gemonitord of de respectievelijke onderneming in de beleggingsportefeuille voldoet aan de ecologische en sociale kenmerken. De onderneming wordt doorlopend gemonitord op nieuwsberichten. In het geval van een grove schending van bijvoorbeeld de UN Global Compact Principles kan besloten worden tot het verkopen van de positie.

Ook overheden worden elk jaar gemonitord op de relevante indexen en kan bij een (forse) terugval op de relevante index(en) worden besloten tot het verkopen van de positie.

De uitsluitingenlijst wordt ten minste ieder kwartaal, of indien noodzakelijk bijvoorbeeld door ingevoerde sancties of een grove schending van de UN Global Compact Principles, geactualiseerd.


Methodologieën

In de ESG-analyse worden dezelfde definities gebruikt als in geldende wet- en regelgeving. Hierdoor kan DD Income Fund meten of de gepromote ecologische en sociale kenmerken worden behaald.


Databronnen en verwerking

Als databronnen worden Bloomberg en jaar- en duurzaamheidsverslagen en websites van ondernemingen gebruikt. Daarnaast worden voor vastrentende waarden uitgegeven door overheden als databronnen de Yale Environmental Performance Index, de democratie-index van de Economist en de Corruption Perception Index gebruikt. De data van Bloomberg wordt automatisch ingeladen in de ESG-analyse van de betreffende onderneming. Deze data wordt geverifieerd met openbare bronnen van de onderneming. Vervolgens wordt de data geanalyseerd en een impactanalyse gedaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen schattingen, externe dataproviders zoals Bloomberg kunnen wel gebruik maken van schattingen.


Methodologische en databeperkingen

De belangrijkste beperking van de gebruikte databronnen is dat bepaalde data (nog) niet wordt gegeven door de ondernemingen/overheden. Echter over belangrijke data zoals CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen, diversiteit (van het bestuur) en indien relevant beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten wordt door een toenemend deel van de ondernemingen/overheden gerapporteerd. Hierdoor kan door DD Income Fund worden vastgesteld of gepromote ecologische en sociale kenmerken worden behaald.


Due Diligence

De Beheerder voert een ESG-analyse uit. ESG staat voor milieu (Environmental), sociale (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). In de ESG-analyse zijn een groot aantal indicatoren opgenomen die de ecologische en sociale kenmerken van een onderneming in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen, diversiteit (van het bestuur) en indien relevant beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten.

Daarnaast mogen ondernemingen niet op grove wijze in strijd handelen met de UN Global Compact Principles of op de uitsluitingslijst van de Beheerder staan.

De Beheerder sluit de volgende bedrijven uit:

  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie, anti-persoonsmijnen, biologische en chemische wapens, product van kernwapens.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit gokken.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit de exploitatie van pornografie.
  • Ondernemingen die meer dan 5% van de omzet halen uit de productie van tabak.

Overheden waarin wordt belegd moeten voldoen aan een bepaalde minimale score op de Yale Environmental Performance Index (EPI-index). Daarnaast wordt in principe niet in overheden belegd die op de democratie-index van de Economist onder hybride en autoritaire regimes vallen. Ook worden landen beoordeeld op corruptie hetgeen kan leiden dat een bepaald land niet opgenomen wordt in het universum. Hiervoor wordt gekeken naar de Corruption Perception Index van Transparancy International en wordt een bepaalde minimale score gehanteerd waaraan voldaan moet worden. De Beheerder sluit staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties van de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie uit.

De Beheerder heeft compliance- en risicoprocedures vastgelegd teneinde de uitvoering van het beleggingsbeleid te monitoren. Het jaarverslag van DD Income Fund wordt gecontroleerd door een externe accountant.


Engagementbeleid

De Beheerder heeft een Stewardshipbeleid (Beleid inzake betrokken aandeelhouderschap).

Het DD Income Fund belegt hoofdzakelijk in vastrentende waarden. In tegenstelling tot aandelen geven vastrentende waarden geen stemrecht. Desalniettemin zal DD Income Fund zich opstellen als een betrokken belegger. De Beheerder zal indien mogelijk gebruik maken van haar rechten en indien nodig zal DD Income Fund het bestuur van een onderneming aanspreken op het toepassen en verbeteren van hun corporate governance, sociaal- of milieubeleid.

Indien sprake is van het aangaan van een dialoog met een onderneming over ecologische, sociale of governance kwesties wordt bepaald met wie de dialoog wordt aangegaan en gekeken naar de meest gewenste manier waarop dat moet gebeuren. Dit kan verschillen, maar veelal is de eerste stap het bespreken van de zorgpunten met de bestuurders en/of commissarissen of het schrijven van een brief waarin de zorgpunten worden uiteengezet. Naar gelang de ontwikkeling van de dialoog wordt bepaald welke eventuele nadere stappen gewenst zijn, zoals het houden van extra vergaderingen met de bestuurders en/of commissarissen om met name de zorgpunten te bespreken, het bijwonen van de algemene vergadering en het uiten van zorgen tijdens die vergadering, waaronder het stemmen tegen voorstellen van het bestuur en het samen met andere institutionele beleggers en aandeelhouders interveniëren bij specifieke kwesties.

Deze nadere stappen zijn gericht op het behouden en vermeerderen van waarde voor de cliënten en dienen duurzame lange termijn waardecreatie bij de beursvennootschappen waarin is belegd te bevorderen.

In de uitoefening van haar engagementactiviteiten werkt de Beheerder, indien passend en naar eigen goeddunken, samen met andere aandeelhouders. Deze samenwerking vindt met name plaats binnen Eumedion, het platform van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid, waarbij de Beheerder is aangesloten.


Meer weten over duurzaamheid en DD Income Fund?