DD Income Fund

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Ter uitvoering van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector EU 2019/2088 (de “Sustainable Finance Disclosure Regulation”, verder afgekort tot “SFDR”) wordt hierna ingegaan op de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid, ecologische en/of sociale kenmerken van DD Income Fund en ongunstige effecten van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

Integratie duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid

Duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in het beleggingsproces van DD Income Fund. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. 

In de door DoubleDividend Management (hierna ook de Beheerder) zelf ontwikkelde ESG1-aanalyse wordt onderzoek verricht naar de door de Beheerder gehanteerde criteria op het gebied van milieu, sociale en corporate governance aspecten. Op milieu en sociaal gebied is de ESG-analyse ingedeeld op drie wereldwijde uitdagingen die volgens de Beheerder het belangrijkst zijn voor de kwaliteit van de samenleving.

Onderzocht wordt of de uitgevende instelling van de vastrentende waarde een substantiële inspanning doet op één van de volgende uitdagingen:

KLIMAAT

ECOSYSTEMEN

WELZIJN


1 ESG staat voor: milieu (Environmental), sociale (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance) aspecten.

Onder de drie benoemde wereldwijde uitdagingen zijn de zeventien Sustainable Development Goals gerangschikt. De SDGs zijn daarmee geïntegreerd in het duurzaamheidsbeleid. 

De Beheerder hanteert de volgende vier principes van corporate governance in haar ESG-analyse: redelijkheid (‘fairness’), transparantie, het afleggen van rekenschap en het nemen van verantwoordelijkheid. 

Als gevolg van de ESG-analyse belegt DD Income Fund in vastrentende waarden van ondernemingen die inspelen op kansen, oplossingen bieden en met hun productieproces, producten en/of diensten een positieve impact hebben op één van de genoemde uitdagingen. 

Voor vastrentende waarden wordt een onderscheid gemaakt tussen overheden en ondernemingen als uitgevende instelling voor wat betreft uitsluitingen. Voor overheden geldt dat in principe niet in vastrentende waarden wordt belegd die zijn uitgegeven door overheden van landen die op de democratie-index van de Economist onder hybride en autoritaire regimes vallen. Ook worden landen beoordeeld op corruptie hetgeen kan leiden dat een bepaald land niet opgenomen wordt in het universum. Hiervoor wordt gekeken naar de Corruption Perception Index van Transparancy International en wordt een bepaalde minimale score gehanteerd waaraan voldaan moet worden.

Bij de beoordeling van het milieubeleid van landen wordt onder andere gekeken naar de Yale Environmental Performance Index (EPI-index). De EPI-index wordt jaarlijks opgesteld door Yale University in samenwerking met Columbia University. Er wordt gekeken naar 24 indicatoren waaronder het klimaatbeleid, biodiversiteit en de kwaliteit van de lucht en het water. Op basis van deze factoren wordt een score gegeven en krijgen 180 verschillende landen een ranking. 

Voor ondernemingen geldt dat niet in vastrentende waarden van een aantal sectoren wordt belegd, alsmede niet in ondernemingen die een vastrentende waarde uitgeven die op de uitsluitingslijst van de Beheerder staan. De Beheerder heeft haar visie op uitsluitingen en de uitsluitingslijst gepubliceerd op de Website.

Naar de mening van de Beheerder heeft de ESG-analyse tot gevolg dat een positieve bijdrage wordt geleverd aan het risico-rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille.

Duurzaamheidsrisico’s kunnen ertoe leiden dat het rendement van DD Income Fund lager wordt. DD Income Fund is een obligatiefonds. Het fonds kan wereldwijd beleggen in staats(gegarandeerde)obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinanciering en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen. Door deze diversiteit aan obligaties binnen het fonds is er ook een grote diversiteit aan duurzaamheidsrisico’s. In het beleggingsproces zijn duurzaamheidrisico’s geïntegreerd door middel van de analyse van een groot aantal kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren op het gebied van duurzaamheid en zo worden de duurzaamheidsrisico’s vastgesteld. Indien de duurzaamheidsrisico’s te hoog worden ingeschat zal niet worden belegd in de betreffende obligatie. Hiermee maken duurzaamheidsrisico’s onderdeel uit van de beleggingsbeslissingen en het monitoren van de beleggingen; om deze duurzaamheidsrisico’s te beperken vindt een selectie aan de poort plaats en wordt de beleggingsportefeuille actief gemonitord.


Ecologische en/of sociale kenmerken 

De Beheerder streeft er naar bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken te promoten.

In de ESG-analyse zijn een groot aantal indicatoren opgenomen die de ecologische en sociale kenmerken van een onderneming in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over CO2-emissie, biodiversiteit, watergebruik en hergebruik, afvalstromen, diversiteit van het bestuur, beloningsbeleid en aandeelhoudersrechten. Daarnaast mogen ondernemingen en landen niet op de uitsluitingslijst van de Beheerder staan.

Zoals hierboven aangegeven belegt DD Income Fund als gevolg van de ESG-analyse in vastrentende waarden van ondernemingen die inspelen op kansen, oplossingen bieden en met hun productieproces, producten en/of diensten een positieve impact hebben op één van de genoemde uitdagingen.

In deze toets op ESG (op basis van de drie benoemde uitdagingen) wordt onder meer gebruik gemaakt van sectorspecifieke rapporten van (maatschappelijke) organisaties, de bedrijfsinformatie over duurzaamheid in jaarverslagen en websites en Bloomberg. Daarnaast wordt met de ondernemingen gesproken indien nadere informatie en/of uitleg is gewenst.DD Income Fund gebruikt zowel geen financiële benchmark als een referentiebenchmark om de ecologische en/of sociale kenmerken van DD Income Fund te beoordelen.

In de taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) is via artikel 17 het beginsel ‘geen significante schade berokkenen’ (het zogenoemde ‘Do Not Significant Harm’) opgenomen voor beleggingen in economische activiteiten die uit hoofde van de taxonomieverordening als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt (zogenoemd ‘Taxonomy-aligned’). Dit ‘geen significante schade’-beginsel is alleen van toepassing op de beleggingen die ten grondslag liggen aan het financiële product en die rekening houden met de Europese Unie (EU)-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoewel er beleggingen in de portefeuille kunnen zijn opgenomen die bijdragen aan een milieudoelstelling, is het niet de intentie van DoubleDividend Management om beleggingen te selecteren die Taxonomy-aligned zijn en DoubleDividend Management is momenteel niet in staat om te beoordelen of die beleggingen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.


Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De Beheerder neemt (mogelijke) ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De Beheerder heeft in haar ESG-analyse een aantal indicatoren opgenomen die de duurzaamheidsfactoren in ogenschouw nemen. 

De definitie van duurzaamheidsfactoren is:
ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbieding van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

De gehanteerde indicatoren door de Beheerder beslaan ten minste de indicatoren genoemd in Tabel 1 van de technische standaard behorende bij de Verordening 2019/2088.

Aan de hand van gepubliceerde openbare informatie wordt per indicator gekeken naar mogelijk ongunstig effecten op duurzaamheidsfactoren. De Beheerder merkt op dat zij afhankelijk is van de beschikbaarheid van niet-financiële (duurzame) informatie van de uitgevende instelling en de kwaliteit van deze data. 

Met ingang van het boekjaar 2021 neemt de Beheerder informatie op in het jaarverslag over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Meer weten over duurzaamheid en DD Income Fund?